Menu

Vedtægter

Vedtægter
Nyborg Gymnastik - og Idrætsforening (NG&IF) marts 2011


§1
Foreningens navn er Nyborg Gymnastik- og Idrætsforening. (N.G. & I.F.). Foreningen a stiftet 20. november 1894 og har hjemsted i Nyborg. 

§2
Foreningens formål er ved idræt og andet kulturelt virke, at fremme den enkeltes og fællesskabets trivsel.

§3
Foreningens medlemmer er ved sportsudøvelser, til enhver tid underkastet de love og reglementer, der er gældende for de forbund, hvoraf foreningen er medlem.

§4
Som aktive kan optages voksne og bøm, når de vedkender sig nærværende vedtægter. Ved optagelse skal medlemmet udfylde indmeldelsesblanket med navn, adresse og fødselsdato.

§5
Repræsentantskabet består af bestyrelsesmedlemmerne fra samtlige de i § 6 nævnte afdelinger og udvalg. Hovedbestyrelsen består af Hovedformanden samt en repræsentant for de i § 6 nævnte afdelinger og udvalg. Som udgangspunkt skal repræsentanten være formanden

§6
Foreningen kan efter godkendelse på det årlige repræsentantskabsmøde etablere afdelinger og udvalg i henhold til § 2.
For tiden er der 4 selvstændige afdelinger

 1. Gymnastik- og atletikafdelingen.
 2. Fodboldafdelingen.
 3. Håndboldafdelingen.
 4. Bordtennisafdelingen.

Afdelingerne råder selvstændigt over egne pengemidler og firer selvstændigt regnskab. Valg til nye afdelinger sker i henhold 5l § 15.


§7
Foreningen tegnes, ved underskrift, af hovedformanden samt 1 hovedbestyrelsesmedlem, eller af den samlede bestyrelse. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån af den samlede hovedbestyrelse

§8
Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden.

§9
Vedtagelse i hovedbestyrelsen kræver, at over halvdelen af medlemmerne er til stede og at over halvdelen af de fremmødte medlemmerne stemmer for. Der føres protokol over bestyrelsens vedtagelser.

§10
Foreningens (hovedbestyrelsens) regnskabsår er kalenderåret. Senest 14 dage før repræsentantskabsmødet, afgiver hovedbestyrelsen driftsregnskab og status til revisorerne.

§11
Repræsentantskabsmødet.

 1. Repræsentantskabet afholdes i marts måned og indkaldelse annonceres med 3 ugers varsel i dagspressen og/eller foreningens hjemmeside og/eller direkte besked til medlemmerne.
 2. Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være formanden i hænde senest 14 dage før møde.
 3. Kun de i § 5 nævnte medlemmer har stemmeret.
 4. På repræsentantskabsmødet afgøres sager ved almindeligt flertal, dog kræves til ændring af paragraffer, som ikke vedrører de enkelte afdelingers suverænitet dvs. §§ 1 -14 inkl. samt §§ 24 og 25. at mindst 2/3 af de afgivne stemmer afgives for forslaget. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
 5. Der føres protokol over vedtagne beslutninger.
 6. Adgang til repræsentantskabsmødet har alle medlemmer, dog uden stemmeret.

§ 12
1. På der ordinære repræsentantskabsmede behandles følgende:

 • Valg af dirigent
 • Aflæggelse af årsberetning
 • Aflæggelse af det reviderede regnskab samt oversigt over foreningens samlede status.
 • Behandling af indkomne forslag
 • På lige årstal vælges hovedformanden. Valgperiode 2 år.
 • På ulige årstal vælges 2 revisorer. Valgperiode 2 år. De valgte revisorer er revisorer for afdelingerne
 • Eventuelt
 • Leve for NGIF

 

Valgbarhed til udvalg er betinget af personligt fremmøde eller ved skriftligt tilsagn. Stemmeafgivning kan ikke ske ved fuldmagt


§13

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når flertallet i hovedbestyrelsen finder det fornødent eller når en enig afdelingsbestyrelse fremsender motiveret ønske herom.

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal i alle tilfælde afholdes senest 4 uger efter at kravet er modtaget og skal varsles i lighed med ordinært repræsentantskabsmøde

 

Vedtægter for NGIF underafdeling:

§14
De enkelte afdelinger fastsætter selv deres forretningsorden, hvoraf følgende skal fremgå:

1) Regler om valg

 1. Formand
 2. Kasserer
 3. Et ulige antal bestyrelsesmedlemmer + 2 suppleanter

2) Afdelingerne og udvalg skal senest en måned efter afholdelse af den årlige generalforsamling/årsmøde fremsende deres reviderede årsregnskaber og samt referat til orientering i hovedbestyrelsen.

3) Forretningsorden fastsættes i afdelinger og udvalg

§15

Valgbarhed sker ved personligt fremmøde eller skriftlig fuldmagt.

Stemmeret har medlemmer, der er fyldt 18 år. Der kan ikke stemmes med fuldmagt

§16
På den årlige ordinære generalforsamling i afdelingerne behandles følgende:

 • Valg af dirigent
 • Valg af stemmetællere
 • Aflæggelse af årsberetning
 • Aflæggelse af det reviderede regnskab
 • Orientering om kommende års budget
 • Behandling af indkomne forslag
 • Valg af bestyrelse jfr. § 14
 • Eventuelt.
 • Leve for NGIF

Alle valg gælder for 2 år, dog kun 1 år for suppleanter.

Indkaldelse til afdelingsgeneralforsamling skal foretages i dagspressen og/eller afdelingens hjemmeside og/eller direkte besked til medlemmerne. Indkaldelse skal ske med 3 ugers varsel.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være afdelingsformanden i hænde senest 14 dage før mødet.

På afdelingsgeneralforsamlingen/årsmøde afgøres sager ved almindeligt flertal. Skriftlig afstemning kan efter ønske foretages.

 

§17
Ekstraordinær generalforsamling i en afdeling afholdes nar flertallet i bestyrelsen eller 20 % af afdelingens stemmeberettigede medlemmer fremsender motiveret ønske herom.
Ekstraordinær generalforsamling skal i alle tilfælde afholdes senest 4 uger efter, at kravet er modtaget og skal varsles, i lighed med ordinær generalforsamling.

§18
Vedtagelse i en afdelingsbestyrelse kræver, at over halvdelen stemmer herfor, og at der føres protokol over beslutninger.

§19
Afdelingens regnskabsår fastsættes på afdelingens generalforsamling, og senest 14 dage før generalforsamlingen afgiver bestyrelsen driftsregnskab og status til de i § 12 nævnte revisorer eller et revisionsfirma.

§20
Afdelingen tegnes af formanden og 1 bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. Ved optagelse af gæld dog af den samlede bestyrelse

§21

Indmeldelse og kontingent/gebyr fastsættes af de enkelte afdelinger.

Kontingentrestance til en afdeling betyder sletning i samtlige NGIF’s afdelinger.

Den enkelte afdeling kan udelukke et medlem, når den finder grund hertil. Det udelukkede medlem kan anke afgørelsen på den førstkommende afdelingsgeneralforsamling.

§22

 1. En afdeling kan kun udtræde af foreningen når 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden følgende generalforsamlinger i afdelingen, stemmer herfor.
 2. I tilfælde af en afdelings eller udvalgs opløsning forvaltes eventuel formue af Hovedbestyrelsen. Såfremt afdelingen genopstår indenfor 2 år fra endelig vedtagelse af opløsning kan formuen eller dele af denne, tilbageføres til afdelingen.

§23
Rettigheder og pligter.

 1. Foreningens medlemmer, afdelingens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke foreningen hæfter ved dens respektive formue.
 2. Foreningens medlemmer har ikke økonomisk forpligtelse over for foreningen, udover Indmeldelsesgebyr og kontingent forpligtigelser.
 3. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art

§24
Opløsning

 • Foreningen kan kun opløses når 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden følgende ekstraordinære repræsentantskabsmøder, stemmer herfor.
 • I tilfælde af foreningens opløsning administreres eventuelle aktiver af Nyborg Kommune.
 • Foreningens faner og præmier deponeres i Danmarks Idrætsforbund (DIF)

 

 


Vedtaget på Repræsentantskabsmøde den 19. marts 2013

 

 

Bilag:

Forretningsorden for hovedbestyrelsen

Proportioner for æresmedlemmer

Proportioner for hædersmedlemmer

Statutter for ”Årets NGIF’er”

Statutter for ”Årets Leder”

 

Forretningsorden for Hovedbestyrelsen:

Hovedbestyrelsen består af hovedformand og de til enhver tid valgte formænd eller disses stedfortrædere fra afdelinger og udvalg jvf. § 5.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mere end halvdelen al medlemmerne er til stede.

Hovedformanden vælges i lige år og valget gælder for 2 år.

Hovedformanden indkalder til bestyrelsesmøde efter behov eller efter ønske fra et bestyrelsesmedlem. Endvidere indkalder formanden til repræsentantskabsmøde.

Hovedformanden varetager hovedbestyrelsens kontakt til offentlige. Formanden varetager hovedbestyrelsens kontakt til pressen.

Hovedformanden eller en af denne fra bestyrelsens midte udpeget stedfortræder, repræsenterer hele NGIF ved alle arrangementer, hvor NGIF bør være til stede, såsom jubilæer. fødselsdage, prisuddelinger og ved udnævnelse af æresmedlemmer, årets leder, årets NGIF’ er og ved begravelser.

Afdelingerne skal holde formanden orienteret om særlige forhold i de enkelte afdelinger, som formanden bør deltage i. Hovedbestyrelsen er et mødeforum for indbyrdes udveksling af erfaringer og ideer.

Hovedbestyrelsen skal påse og påtale, hvis afdelingerne ikke arbejder i og efter NGIF’ s formål.

Hovedbestyrelsen skal tage beslutning om udnævnelse af æresmedlemmer og hædersmedlemmer, såfremt der fremkommer forslag herom.

Hovedbestyrelsen skal afholde foreningens jubilæer med 125, 150, 175 og 200 år osv.

Hovedbestyrelsen har bestemt, at afdelingernes dragter og spilletøj som udgangspunkt er hvid trøje og blå bukser.

Afdelingerne kan selv afgøre, hvad de vil synliggøre sig med udenfor lokalområdet, dog skal N-mærket forefindes på dragter og spilletøj.

 

 
 

 

Proportioner for tildeling af NGIF’s ærestegn:

 • 1

NGIF’s hovedbestyrelse kan uddele ærestegn i form af foreningens emblem i guld.

 • 2

Ærestegnet, der er NGIF ’s højeste udmærkelse, kan tildeles personer, som gennem et årelangt, uegennyttigt og fortjenstfuldt arbejde indenfor NGIF har ydet en stor indsats for foreningen.

 • 3

Emblemet tildeles på foreningens stiftelsesdag den 20. november. men kan dog, hvor forholdene taler derfor, tildeles på andre tidspunkter, eksempelvis på foreningens repræsentantskabsmøde.

 • 4

Beslutningen om tildeling af et af NGIF’s ærestegn træffes af foreningens hovedbestyrelse. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 • 5

Indstillingen skal være skriftlig og indeholde en fyldig oversigt over varighed af det pågældende medlems virke for NGIF.

Indstilling om tildeling at et ærestegn kan afgives af ethvert medlem af NGIF, men må ske gennem de enkelte afdelingers bestyrelser.

 • 6

Indehavere at NGIF ’s ærestegn har for livstid ret til gratis adgang med ledsager til alle kampe og stævner, som arrangeres af NGIF.

 

Proportioner for tildeling af NGIF’s hædersemblem

 • 1

NGIF’s hovedbestyrelse kan uddele hæderstegn i form af foreningens emblem med egeløv.

 • 2

Hædersemblemet er en anerkendelse, som foreningen tildeler medlemmer, som i deres virke i eller udenfor foreningen har gjort sig fortjent til denne anerkendelse.

 • 3

Emblemet tildeles på foreningens stiftelsesdag den 20. november,

Tildelingen kan dog, hvor forholdene taler derfor, ske på andre tidspunkter.

 • 4

Beslutningen om tildeling af et af NGIF’s hæderstegn træffes af foreningens hovedbestyrelse.

 • 5

Indstillingen skal være skriftlig og indeholde en fyldig oversigt over varighed af det pågældende medlems virke for NGIF.

Indstilling om tildeling af et hæderstegn kan afgives af ethvert medlem af NGIF, men må ske gennem de enkelte afdelingers bestyrelser.

 

 

Statutter for tildeling af ”Årets NGIF’er”

 • 1

Hvert år i december måned udpeges ”Årets NGIF’er”

 • 2

Formålet med kåringen er at hædre og belønne et aktivt medlem eller et hold, der har ydet en sportslig indsats for NGIF i årets løb.

 • 3

De sportslige aktive afdelinger kan indsende kandidater til titlen “Årets NGIF’er”.  Skriftlig indstillingen skal senest i december måned fremsendes til hovedafdelingen. Det skal ske i lukket kuvert.

De respektive afdelinger finder frem til en kandidat og afleverer forslag herom til hovedbestyrelsen, der foretager den endelige udvælgelse.

På det årlige repræsentantskabsmede i marts måned kåres ”Årets NGIF’er”. Kåringen kan dog, hvor forholdene taler derfor, ske på andre tidspunkter.

Såfremt Hovedbestyrelsen ikke mener at nogen er berettiget til titlen “Årets NGIF’er”, kan titlen udelades for det pågældende år.

 • 4

Der uddeles et diplom og en personlig gave.

 

 

Statutter for tildeling af prisen ”Årets Leder”:

 • 1. 

På det årlige repræsentantskabsmede i marts måned uddeles Årets Lederpris. Kåringen kan dog, hvor forholdene taler derfor, ske på andre tidspunkter.

 • 2.

Som kandidater kan indstilles ledere (trænere) der i årets løb eller igennem en årrække har ydet en særlig bemærkelsesværdig indsats.

De respektive afdelinger finder frem til en kandidat og afleverer forslag herom til hovedbestyrelsen, der foretager den endelige udvælgelse.

Såfremt Hovedbestyrelsen ikke mener, at nogen er berettiget til titlen “Årets Leder” kan titlen udelades for det pågældende år.

 • 3

Pokalen, der uddeles hvert år, er en vandrepokal. Ved uddelingen medfølger en personlig erindringsgave til ejendom.

 

Luk