Menu

Pædofili

Informationsbrev til medlemmerne

Vi modarbejder aktivt pædofili.
Vi følger Dansk Boldspil-Unions opfordring til at prioritere børns sikkerhed mod pædofili i fodboldmiljøet højt, og arbejder derfor aktiv med at forebygge mod og afsløre forsøg på pædofili.

Klubben har derfor besluttet at benytte den kontrolmulighed, en bekendtgørelse fra 2001 om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (DCK) §36 giver mulighed for.
Vi vil med regelmæssige intervaller tjekke, hvorvidt klubbens trænere og holdledere er dømt for pædofili i form af blufærdighedskrænkelse eller deciderede seksuelle overgreb mod børn under 15 år.

Forebyggelse er som bekendt altid bedre en helbredelse, og vi opfordrer derfor samtidig til, at emnet kan drøftes i en aktuel, tæt og åben dialog mellem forældre, trænere og ledere, der dog skal forstå, at mennesker kan have forskellige grænser for graden af fysisk kontakt mellem voksne og børn.
Politiet og de sociale myndigheder har stor erfaring på området. Det anbefales, at sager videregives til myndighederne, såfremt forældre eller andre trænere eller ledere ikke selv mener at have erfaring eller kompetence til at håndtere en given situation eller, at sagen vurderes at være grænse-overskridende, og der dermed er tale om pædofili.

Klubben er forpligtet til at efterleve fortrolighedskravene til de oplysninger, der videregives fra registret. Vi har etableret en administrativ procedure for kontrollen.

Formulering af klubbens politik mod pædofili: 

Nyborg G. & IF. fodboldafdeling ønsker at sikre vores ungdomsspillere under 15 år mod pædofili.
Det skal først og fremmest ske gennem en aktuel, tæt og åben dialog mellem forældre, trænere og ledere, som vi opfordrer alle til at bidrage til.

Dernæst benytter Nyborg G. & IF. fodboldafdeling sig af den kontrolmulighed cirkulæret om Bekendtgørelse af behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister §36 giver for at kontrollere, hvorvidt trænere eller holdledere, der er i direkte kontakt med børn under 15 år, er anmeldt eller dømt for pædofili.
Bekendtgørelsen tillader klubben at tjekke, hvorvidt trænere og holdledere er anmeldt eller dømt for pædofili i form af blufærdighedskrænkelse eller deciderede seksuelle overgreb mod børn under 15 år.
En konsekvent kontrol udfra definerede og objektive kriterier bør medvirke til at skabe en fornemmelse af en vis tryghed i klubben. Kontrol af personer i DCK bør til gengæld ikke medvirke til at skabe en falsk tryghedsfornemmelse, idet registret alene omfatter personer, der formelt er anmeldt eller dømt for pædofiliforhold.
Rent juridisk og praktisk skal de pågældende trænere og holdledere give skriftlig samtykkeerklæring, før DBU og de enkelte klubber må søge oplysninger på de pågældende i registret.

Formulering af formel oplysning om politik om pædofili:
Nyborg G. & IF. fodboldafdeling forbeholder sig til ret til at indhente oplysninger om ansatte og nyansatte trænere/hjælpetrænere og holdledere/ledere med direkte tilknytning til børn og unge under 15 år i henhold til bekendtgørelsen om behandling af oplysninger i Det Centrale Kriminalregister §36?.

Samtykkeerklæring samt konsekvenser af anmeldelser om og domme for  pædofili i.f.m. ansættelseskontrakt:
Såfremt trænere eller ledere med tilknytning til ungdomsafdelingen ifølge registret er anmeldt for eller dømt for forhold i relation til Straffelovens paragraf 222, 224, 225 og 235 eller dele af 210 og 232 forbeholder Nyborg G. & IF. fodboldafdeling sig ret til at afvise et kommende ansættelsesforhold.

Indhentningen af oplysningerne kræver samtykkeerklæring fra hver enkelt. Såfremt den pågældende ikke tillader eller ønsker at give dette samtykke forbeholder Nyborg G. & IF. fodboldafdeling sig ret til at afvise et kommende ansættelsesforhold.
Nyborg G. & IF. fodboldafdeling indhenter oplysningerne årligt pr. 1. april samt ved alle nyansættelser uanset tidspunkt på året.

Formelle konsekvenser:
Ingen trænere/ledere for børn under 15 år kan opnå ansættelse, såfremt de er anmeldt eller dømt i henhold til Straffelovens paragraf 222 og 223.
Trænere/ledere for børn under 15 år, der ikke giver skriftligt samtykke til at indhente oplysninger i henhold til bekendtgørelsens §36 vedrørende anmeldelser eller straffe i henhold til Straffelovens paragraf 222 og 223 kan ikke opnå ansættelse.

Klubbens formelle retningslinier og procedurer:
A: Følgende grupper kontrolleres:

- Trænere for børn under 15 år.
- Holdledere for børn under 15 år.

B: Interval for kontrol:

- Ved nyansættelser.

C: Oplysningerne søges og indehaves af:

- Formanden.

Ovennævnte personer er underlagt tavshedspligt, og oplysningerne er fortrolige, og
vil ikke blive viderebragt til privatpersoner, andre klubber, organisationer eller
virksomheder.

Luk