Menu

Vedtægter

Vedtægter
Nyborg Gymnastik - og Idrætsforening (NG&IF) marts 2011


§1
Foreningens navn er Nyborg Gymnastik- og Idrætsforening. (N.G. & I.F.). Foreningen a stiftet 20. november 1894 og har hjemsted i Nyborg. 

§2
Foreningens formål er ved idræt og andet kulturelt virke, at fremme den enkeltes og fællesskabets trivsel.

§3
Foreningens medlemmer er ved sportsudøvelser, til enhver tid underkastet de love og reglementer, der er gældende for de forbund, hvoraf foreningen er medlem.

§4
Som aktive kan optages voksne og bom, når de vedkender sig nærværende vedtægter. Ved optagelse skal medlemmet udfylde indmeldelsesblanket med navn, adresse og fødselsdato samt anføre den ejer de afdelinger, hvori medlemmet ønsker sig optaget.

§5
Repræsentantskab - Hovedbestyrelsen
Foreningens ledelse varetages af et repræsentantskab og en hovedbestyrelse. Repræsentantskabet består af bestyrelsesmedlemmerne fra samtlige de i § 6 nævnte afdelingers bestyrelser samt N-Posten og NG&IFs Koncertudvalg.

§6
Foreningen kan efter godkendelse på der Adige repræsentantskabsmede etablere afdelinger for hver sportsgren eller kulturel aktivitet der er på foreningens program.
For tiden er der 4 selvstændige afdelinger

 1. Gymnastik- og atletikafdelingen.
 2. Fodboldafdelingen.
 3. Håndboldafdelingen.
 4. Bordtennisafdelingen.

Afdelingerne råder selvstændigt over egne pengemidler og firer selvstændigt regnskab. Valg til nye afdelinger sker i henhold 5l § 15.


§7
Foreningen tegnes, ved underskrift, af hovedformanden samt 1 hovedbestyrelses-medlem ejer at den samlede bestyrelse. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån af den samlede hovedbestyrelse.

§8
Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden.

§9
Vedtagelse i hovedbestyrelsen kræver, at over halvdelen af medlemmerne er til stede og at over halvdelen af de fremmødte medlemmerne stemmer for. I tilfælde af stemmelighed tillægges Hovedformanden en ekstra stemme. Der føres protold over bestyrelsens vedtagelser.

§10
Foreningens (hovedbestyrelsens) regnskabsår er kalenderåret. Senest 14 dage før repræsentantskabsmødet, afgiver hovedbestyrelsen driftsregnskab og status til revisorerne.

§11
Repræsentantskabsmødet.

 1. Repræsentantskabet afholder mode i mads måned og indkaldelse til mødet annonceres med 14 dages varsel i dagspressen eller N-Posten med angivelse af dagsorden.
 2. Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skat være hovedformanden i hende senest 8 dage før.
 3. Kun de i § 5 nævnte medlemmer har stemmeret.
 4. På repræsentantskabsmødet afgøres sager ved almindeligt flertal, dog kræves til ændring af paragraffer, som ikke vedrører de enkelte afdelingers suverænitet dvs. §§ 1 -14 inkl. samt §§ 24 og 25. at mindst 2/3 af de afgivne stemmer afgives for forslaget. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
 5. Der føres protokol over vedtagne beslutninger.
 6. Adgang til repræsentantskabsmødet har alle medlemmer, dog uden stemmeret.

§ 12
1. På der ordinære repræsentantskabsmede behandles følgende:

 1. Valg af dirigent
 2. Aflæggelse af årsberetning.
 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab samt oversigt over foreningens samlede status.
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Uddeling af årets lederpokal
 6. På lige årstal vælges hovedformand
 7. Valg til N-Posten (Udvalg) 3 medlemmer — valgperiode 1 år.
 8. Valg af 2 revisorer for 1 år.Valgperiode 1 år. De valgte revisorer er revisorer for hele foreningen

i) Eventuelt
i) Leve for NG&lF
Valgbarhed til udvalg er betinget af personligt femmøde eller ved skriftligt tilsagn. Stemmeafgivning kan ikke ske ved fuldmagt


§13
1) På det ordinære repræsentantskabsmøde orienteres om udpegede udvalgsmedlemmer af Nyborg Idræts- & Fritidscenter

1 repræsentant fra Håndbold — Vælges lige år
1 repræsentant fra Fodbold — Vælges ulige ar
1 repræsentant fra Gymnastik og Atletik — Vælges lige år

b) NG & if Koncertudvalg og NG & ifs venner:

I alt 10 medlemmer.
2 fra Håndbold
2 fra Fodbold
2 fra Bordtennis
2 fra Gymnastik & Atletik
2 fra Nyborg Idræts- og Fritidscenter Udvalget fungerer i henhold til vedtægter af 28. august 1989 (aktivitetsudvalg) og medlemmerne, vælges i henhold til nævnte vedtægter.
2. Udvalgsmedlemmer kan vælges såvel indenfor som udenfor afdelingsbestyrelserne.
3. Udvalgsmedlemmer kan til enhver tid indkaldes af hovedbestyrelsen til orientering.


§14
1. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes når flertallet i hovedbestyrelsen finder det fornødent eller når en enig afdelingsbestyrelse fremsender motiveret ønske herom.
2. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal i alle tilfælde afholdes senest 4 uger efter at kravet er modtaget og skal varsles i lighed med ordinært repræsentantskabsmøde.

§15
Afdelingerne
De enkelte afdelinger fastsætter selv deres forretningsorden, hvoraf følgende skal fremgå:

 • Regler om valg.
 • Afdelingsformand
 • Afdelingskasserer
 • Et antal bestyrelsesmedlemmer (3-5-7) c» 2 suppleanter


2) Afdelingerne skal fremsende deres reviderede årsregnskaber til orientering i hovedbestyrelsen. senest inden udgangen af februar måned.

3) Afdelingsbestyrelsens repræsentant i Hovedbestyrelsen er formanden. Der kan dog udpeges afløser ifm. formandens fravær.

4) Forretningsordenen fastsættes i afdelingsbestyrelsen og godkendes i henhold til foreningens love i hovedbestyrelsen.

§16
1. Valgbarhed er betinget af, at man er fyldt 16 år, og at der er personligt fremmøde eller skriftlig fuldmagt.
2. Stemmeret har medlemmer, der er fyldt 16 år.
3. I tilfælde af, at en suppleant indtræder i en afdelingsbestyrelse i valgperioden, udløber Mandatet ved førstkommende afdelingsgeneralforsamling.

 § 17
1. På den ordinære generalforsamling i afdelingerne behandles følgende:

 • Valg af dirigent.
 • Aflæggelse af årsberetning.
 • Aflæggelse af det reviderede regnskab.
 • Orientering om kommende års budget.
 • Behandling af indkomne forslag.
 • Valg af bestyrelse jfr. § 15.
 • Eventuelt..
 • Leve for NG&IF.


2. Alle valg gælder for 2 år, dog kun 1 år for suppleanter.

3. Indkaldelse til afdelingsgeneralforsamling skal foretages i dagspressen eller i N-Posten med 14 dages varsel.

4. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være afdelingsformanden i hænde senest 8 dage før.

5. På afdelingsgeneralforsamlingen afgøres sager ved almindeligt flertal. Skriftlig afstemning kan efter ønske foretages.


§18
1. Ekstraordinær generalforsamling i en afdeling afholdes nar flertallet i bestyrelsen eller 20 % af afdelingens stemmeberettigede medlemmer fremsender motiveret ønske herom.
2. Ekstraordinær generalforsamling skal i alle tilfælde afholdes senest 4 uger efter, at kravet er modtaget og skal varsles, i lighed med ordinær generalforsamling.

§19
Vedtagelse i en afdelingsbestyrelse kræver, at over halvdelen stemmer herfor, og at der føres protokol over beslutninger.

§ 20
Afdelingens regnskabsår fastsættes på afdelingens generalforsamling, og senest 14 dage før generalforsamlingen afgiver bestyrelsen driftsregnskab og status til de i § 12 nævnte revisorer eller et revisionsfirma.

§ 21
Afdelingen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.

§ 22

 1. Indmeldelsesgebyr og kontingent fastsættes af de enkelte afdelinger.
 2. Flytning skal meddeles afdelingskasseren. Udmeldelse sker ved henvendelse til afdelingskasserer/kontinngentkasserer. Der betales kontingent for den igangværende periode.
 3. Såfremt et medlem skylder afdelingen forfaldet kontingent og ikke betaler dette ved påkrav, slettes vedkommende af afdelingen og kan kun Genoptages, ved at betale restancen samt evt. nyt indmeldelsesgebyr. Kontingentrestance til en afdeling betyder sletning i samtlige N.G. & I F's afdelinger. Sletning på grund af restance indberettes til hovedbestyrelsen.
 4. Den enkelte afdeling kan udelukke et medlem, når den finder grund hertil. Det udelukkede medlem kan anke afgørelsen på den førstkommende afdelingsgeneralforsamling.

§ 23
En afdeling kan kun udbede af foreningen når 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden følgende generalforsamlinger i afdelingen, stemmer herfor.
I tilfælde af en afdelings opløsning forvaltes eventuel formue af Hovedbestyrelsen. Såfremt afdelingen genopstår indenfor 2 år fra endelig vedtagelse af opløsning kan formuen eller dele af denne, tilbageføres til afdelingen.

§ 24
Rettigheder og pligter.

 1. Foreningens medlemmer, afdelingens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer heder ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke foreningen hæfter ved dens respektive formue.
 2. Foreningens medlemmer har ikke økonomisk forpligtelse over for foreningen, udover Indmeldelsesgebyr og kontingent forpligtigelser.
 3. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art § 25.


Opløsning

 1. Foreningen kan kun opløses når 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden følgende ekstraordinære repræsentantskabsmøder, stemmer herfor.
 2. I tilfælde af foreningens opløsning administreres eventuelle aktiver af Nyborg Kommune.
 3. Foreningens faner og præmier deponeres i Dansk Idrætsforbund.


Disse vedtægter er vedtaget på ekstraordinært repræsentantskabsmede den 21. marts 2006
Bilag:
Forretningsorden for hovedbestyrelsen Proportioner for æresmedlemmer Proportioner for hædersmedlermner, Statutter for årets NG&IF' er, Statutter for årets leder
Forretningsorden for Hovedbestyrelsen:
Hovedbestyrelsen består af formand og de til enhver tid valgte formænd eller disses stedfortrædere fra tilhørende afdelingers bestyrelser, d.v.s. pt. bordtennis, fodbold, gymnastik/atletik, håndbold og vennerne.
Formanden har 2 stemmer i tilfælde, hvor der i bestyrelsen er stemmelighed. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mere end halvdelen al medlemmerne er til stede.
Formanden vælges i lige år og valget galder for 2 år.
Formanden indkalder til bestyrelsesmøde en gang hvert kvartal samt efter behov eller efter ønske fra et bestyrelsesmedlem. Endvidere indkalder formanden tit repræsentantskabsmøde.
Formanden kan til enhver tid indkalde foreningens valgte repræsentanter fra N-Posten, Koncertudvalget og Nyborg Idræts- & Fritidscenter.
Formanden varetager hovedbestyrelsens kontakt til offentlig yndighed. Formanden varetager hovedbestyrelsens kontakt til pressen.
Formanden eller en af denne, fra bestyrelsens midte udpeget stedfortræder, repræsenterer hele N.G. 8 I.F. ved alle arrangementer, hvor N.G. 8 I.F. bør være til stede, såsom jubilæer. fødselsdage, prisuddelinger og ved udnævnelse af æresmedlemmer, årets leder, årets N.G. 8 I.F.' er og ved begravelser.
Afdelingerne skal l holde formanden orienteret om særlige forhold i de enkelte afdelinger, som formanden bør deltage i.
Hovedbestyrelsen er et mødeforum for indbyrdes udveksling af erfaringer og ideer.
Hovedbestyrelsen skal påse og påtale, hvis afdelingerne ikke arbejder i og efter N.G. 8 I.F.' s formål.
Hovedbestyrelsen skal tage beslutning om udnævnelse af æresmedlemmer og hædersmedlemmer, såfremt der fremkommer forslag herom.
Hovedbestyrelsen skal afholde foreningens jubilæer med 125, 150, 175 og 200 år osv. Midler hertil hensættes årligt på en særlig konto tilhørende Vennerne fra tilknyttede afdelinger. Der afsættes årligt 1,00 kr. pr. medlem og beløbet indbetales i forbindelse med repræsentantskabsmødet.
Hovedbestyrelsen har bestemt, at spilledragten er hvid trøje og koboltblå benklæder.
Afdelingerne kan selv afgøre, hvad de vil synliggøre sig med udenfor lokalområdet, dog skal N-mærket forefindes på spilledragterne.


Proportioner for tildeling af N.G. & I.F. 's ærestegn:
§1 N.G. & I.F. 'a hovedbestyrelse kan uddele ærestegn i form af foreningens emblem i guld.
§2
Ærestegnet, der er N.G. & LF. 's højeste udmærkelse, kan tildeles personer, som gennem et årelangt, uegennyttigt og fortjenstfuldt arbejde indenfor N.G. & I.F. har ydet en stor indsats for foreningen.
§3
Emblemet tildeles på foreningens stiftelsesdag den 20. november. men kan dog, hvor forholdene taler derfor, tildeles på andre tidspunkter, eksempelvis på foreningens repræsentantskabsmøde.
§4
Beslutningen om tildeling af et af N.G. & I.F.'s ærestegn træffes af foreningens hovedbestyrelse. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
§5
Indstillingen skal være skriftlig og indeholde en fyldig oversigt over varighed af det pågældende medlems virke for N.G. & I.F. Indstilling om tildeling at et ærestegn kan afgives af ethvert medlem af N.G. & LF. 's. men må ske gennem de enkelte afdelingers bestyrelser.
§6
Indehavere at N.G. & I.F. 's ærestegn har for livstid ret til gratis adgang med ledsager til alle kampe og stævner, som arrangeres af N.G. & I.F. Vedtaget på hovedbestyrelsesmøde den 7. november 2006


Proportioner for tildeling af N.G. & I.F. 's hædersemblem
§1
N.G. & I.F.'s hovedbestyrelse kan uddele hæderstegn i form af foreningens emblem med egeløv.
§2
Hædersemblemet er en anerkendelse, som foreningen tildeler medlemmer, som i deres virke i eller udenfor foreningen har gjort sig fortjent til denne anerkendelse.
§3
Emblemet tildeles på foreningens stiftelsesdag den 20. november, men kan dog, hvor forholdene taler derfor, tildeles på andre tidspunkter, eksempelvis på foreningens repræsentantskabsmøde.
§4
Beslutningen om tildeling af et af N.G. & I.F.'s ærestegn træges af foreningens hovedbestyrelse. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
§5
Indstillingen skal være skriftlig og indeholde en fyldig oversigt over varighed af det pågældende medlems virke for N.G. & I.F.
Indstilling om tildeling af et hæderstegn kan afgives af ethvert medlem af N.G. & I.F.'s, men må ske gennem de enkelte afdelingers bestyrelser.
§6
Vedtaget på hovedbestyrelsesmøde den 7. november 2006

Statutter for kåring af årets N.G. & I.F.' er
§1
Hvert år omkring 15. november udpeges Årets N.G.I. F’r af N-Posten.
§2
Formålet med kåringen er at hædre og belønne et aktivt medlem eller et hold, der har ydet en sportslig indsats for N.G. & I.F. i årets lob.
§3
De sportslige aktive afdelinger kan hidsende kandidater til titlen "Årets N. G. & I.F.’s.° Indstillingen, der skal være skriftlig, skal senest den 15. november i lukket kuvert. N-Postens redaktion har ret til selv at indstille en kandidat til "Årets N. G. & I.F.’s såfremt der ikke er indstillet mindst 2 kandidater til titlen. Kåringen foretages af N-Postens redaktion og N.G. & I.F. 's hovedformand. "Årets N. G. & I.F.’s hædres i januar måned. Kåringen offentliggøres først i N-Postens december nummer.
Såfremt N-Posten redaktion og N.G. & I.F.'s hovedformand ikke mener at nogen er berettiget til titlen "Årets N.G. & I.F. 'er, kan titlen udelades for pågældende år.
§4
N-Posten har udsat en evigt vandrende pokal, der sammen med en scrapbog over tidligere modtagere tildeles Årets N.G. & I.F.’s for et ar. Herudover tildeles
°Årets N.G. & I.F.'r en personlig erindringsgave.
§5
Såfremt N-Postens redaktion ophører, overgår medlemsbladets aktiver tå N.G. & I.F.'s hovedbestyrelse. Således godkendt at hovedbestyrelsen

Statutter for tildeling af året lederpris:
§1.
På det årlige repræsentantskabsmede i marts måned uddeles Årets Lederpris.
§2.
Som kandidater kan indstilles ledere (trænere) der i årets løb eller igennem en årrække har ydet en særlig bemærkelsesværdig indsats. De respektive afdelinger finder frem til en kandidat og afleverer forslag herom til forretningsudvalget, der foretager den endelige udvælgelse.
§3.
Pokalen, der uddeles hvert år, er en vandrepokal. Ved uddelingen medfølger en personlig erindringsgave til ejendom.

Vedtaget den 7. maj 1979

NGIF Hovedsponsorer

Nyt fra Facebook